Nytt

Her vil siste nytt leggast ut fortløpande

Noregs første Regional-Geopark er født - Fjordkysten Regional- og Geopark !

Noregs første Regional-Geopark er født - Fjordkysten Regional- og Geopark !

På e.o. Parkmøte i Leirvik den 15. desember 2020 vart Sognefjorden kystpark omdøypt til Fjordkysten Regional- og geopark.
Heretter vil vår park vera Noregs første park som er både ein Regionalpark og ein Geopark. Målet er at parken også skal vera godkjent som ein UNESCO Global GEOpark frå og med år 2025. Og vi er på god veg mot å nå dette målet.

Det har blitt...(les vidare ved å klikke på overskrifta)

Innkalling til ekstraordinært Parkmøte / årsmøte 15. desember

Innkalling til ekstraordinært Parkmøte / årsmøte 15. desember

Tirsdag den 15. desember kl. 16:00 vert det halde ekstraordinært årsmøte for Sognefjorden kystpark på Leirvik kro i Hyllestad. Hovudtema er samansmeltinga av Sognefjorden kystpark og geoparkprosjektet i HAFS. Møtet startar med ei god orienteringsøkt (sjå også eige vedlegg).
Sjølve parkmøte / årsmøte har 3 hovudsaker:
1. Endring av namn - framlegg frå styret er "Fjordkysten regional- og geopark"
2. Vedtektsendringar - framlegg frå styret er vedlagt innkallinga
3. Val av nytt styre - ei eiga valnemd vil legge fram forslag på møtet

Nok ei gladmelding !

Nok ei gladmelding !

Det er nesten ikkje til å tru !
Sognefjorden kystpark vann den norske finalen og skal dermed vera den norske representanten i kåringa av Europarådets Landskapspris for år 2020 og 2021.
Det var Norske Parker som nominerte parken og ein jury oppnemnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som valde Sognefjorden kystpark som vinnar, i ein tett finalekamp med Vega verdsarvomrdåde.
Dette er gjevt og dette er ei stor anerkjenning for eit snart 10 års målretta arbeid med park som arbeidsmetode- og modell for samarbeid for ivaretaking og utvikling av regionen sine kultur- og landskapsverdiar. Det nyskipa Hardbakke Villsaulag var den utløysande faktoren for at parken vart nominert. Dette er ei konkretisering av kvifor parkmodellen er genial for involvering og lokalt samarbeid om berekraftig samfunns- og næringsutvikling.

PARKARBEIDET PÅ STATSBUDSJETTET OGSÅ I ÅR 2021 !

PARKARBEIDET PÅ STATSBUDSJETTET OGSÅ I ÅR 2021  !

Regjeringen held fram satsinga på Natur- og kulturparkar og Regionalparkar med 5 mill kr i statsbudsjettet for 2021. Dette fær positive følgjer for vår park og verdiskaping i vår HAFS-region. Og vonleg også for den vidare satsinga på parkarbeid i Vestland fylke.

I Klima- og miljødepartementets budsjett på side 161 står det: "
Regionalparkane ved foreininga Norske parkar blir tildelt 5 mill. kroner. Midlane skal gå til drift og utvikling av organisasjonen.
Målet med ordninga er å medverke til at verneverdiane i verneområda og andre verdifulle naturområde blir del av ei brei verdiskaping som har ein langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling”.

Snart vert det nytt namn på parken vår

Snart vert det nytt namn på parken vår

I slutten av august heldt parken eit spanande designbriefmøte i prosessen med å smelte saman vår park til ein nasjonal nyskapning "Regio-Geo park"; - den første felles Regionalpark og Geopark i landet. Målet er på sikt å få ei UNESCO Global Geopark designering godkjent for parkarbeidet vårt. Henning Wangsnes frå Norske Parker, tilsett i Valdres Natur- og kulturpark, var engasjert som prosessleiar.
På møtet vart det arbeidd aktivt med å finna eit passande namn og ein treffande logo for denne fellesparken vår. Dei 3 namna som står igjen etter møtet som finalekandidatar er:
Fjordkysten, Alden og Fjordane.
Styret i SKP skal koma med si tilråding. Likeins regionrådet.

Finalen skjer seinare i haust og medlemene vert kalla inn til eit ekstraordinært Parkmøte, der ein skal vedta både namn og endre vedtektene for parken vår.

Skippartaket - Eit dødsdømt kulturminne varr berga

Skippartaket - Eit dødsdømt kulturminne varr berga

Siste helga i august samlast partnarane i parken vår, Jølster Bilelag, Ove Losnegård Snikkar & Båtbyggjar og Norsk kystkulturakadem, seg om å berge eit kulturminne frå den sikre død denne vinteren.
Den, om mogleg eldste sjåen i Solund, vart med kyndige hender berga for framtida gjennom ei aktiv dugnadshelg. Sjå på facebook sida vår https://www.facebook.com/Kystparken/ for å følgja denne positive hendinga.
Det er eit mål å berge eitt kulturminne kvart år.

Sognefjorden kystpark er nominert til Europarådets Landskapspris

Sognefjorden kystpark er nominert til Europarådets Landskapspris

Tru det eller ei, men vår park er altså nominert til denne gjeve prisen.
Nomineringa skjer ikkje pga lang og tru teneste, eller pga eit allereie velpleidd kulturlandskap.
Nei, nomneringa skjer fordi landskapsskjøtselen og det villsaulaget som no er etablert, vert sett på som ein modell for korleis ein m.a. kan få hente tilbake overgrodde kystlandskap, formidle kystkultur, skape møteplassar, m.m. og på den måten skape distriktsutvikling på dei gjenverande og høgt skatte utmarksressursane som lokalsamfunna omgjev seg med. Altså reknar Norske Parker denne modellen og satsinga som eit døme til etterfølging langs heile norskekysten.

Likeins skjer nomineringa med bakgrunn i den særmerkte geologiske arven og den spanande geologiske historia vi har i vår region og som har forma eit spektakulært kystlandskap. Våre 3 "hestar", alt konglomeratet og kvernsteinane kan vera nokre dømer på dette.
Her vert Kvernsteinsparken, som er ein del av Sognefjorden kystpark, løfta fram som ein sentral aktør og som ein viktig del av grunngjeving for nominasjonen. Og no står vi altså midt i vurderinga om det skal søkjast om UNESCO Global GEOpark-godkjenning på parken. Denne nominasjonen stadfestar at vi tenkjer rett og er på rett veg.

Klikk på linken til høgre, for å lese heile grunngjevinga Norske Parker har hatt for å gjere nominasjonen.

Parken er ein del av ein UNESCO-familie med regional og lokal utvikling som mål

Parken er ein del av ein UNESCO-familie med regional og lokal utvikling som mål

Sognefjorden kystpark vart etablert i år 2017 som ein norsk Regionalpark. No skal vi bli Noregs første Regional Geopark, med mål om å få UNESCO Global Geopark godkjenning. Frå før har Regionalparken i Nærøyfjorden fått UNESCO Verdsarvstatus.
Og i Nordhordland / Gulen arbeider dei no får å få på plass godkjenning som eit UNESCO Biosfæreområde. I Sunnhordland arbeider dei også med å få UNESCO-Global Geopark designering på plass.
På Norske Parker sitt parkmøte i Dalen i Telemark i september, fant vi saman som ein stor familie som har eit felles mål; - samarbeide om å ivareta landskap og kultur og skape berekraftig regional utvikling. Saman vil vi løfte fram våre regionar som unike merkevarer og besøksområde.
Norske parker skal bidra til at vi skal få finansiering på plass, både på nasjonalt og regionalt nivå.

Kystparken i eit nasjonalt pilotprosjekt

Kystparken i eit nasjonalt pilotprosjekt

Vår park er i ein samansmeltingsprosess med UNESCO Global GEOpark-prosjektet som regionrådet køyrer i HAFS. Lukkast vi, vil vi bli Noregs første RegionalGeopark.
Vissa om at vår region, i ein internasjonal samanheng, har ein særeigen geologisk historie skal ligge i botn for ein søknad om å få UNESCO-designert den samansmelta parken vår.
Innhaldet i parken er som før; - menneska og kulturen, ein samarbeidsplattform på tvers av private og offentlege aktørar, ivaretaking og utvikling av landskap og kutur, samt ein god dose merkevarebygging. Alt saman for å skape ei berekraftig samfunns- og næringsutvikling for vår region.

Årsmøte / parkmøte 2020

Årsmøte / parkmøte 2020

Grunna Korona-situasjonen vart årets parkmøte / årsmøte halde digitalt.
torsdag 7. mai 2020 kl. 18:00 .
Protokollen frå møtet finn du her, og med protokollen følgjer også status for drifta.
Dette bør du lese, for det har skjedd og skjer veldig mykje interessant !!!

Velkomen til digitalt årsmøte torsdag den 7. mai 2020

Velkomen til digitalt årsmøte torsdag den 7. mai 2020

Hei alle gode parkvener!
Parkmøte i Holmedal vart utsett grunna Korona-restiksjonane

På dette digitale årsmøtet vert alle ordinære årsmøtesaker gjennomført. På dette møtet vert de også informert om status på alle pågåande prosjekt og om kor langt vi er komne i prosessen med samansmeltinga av Sognefjorden kystpark og prosjekt UNESCO Global Geopark.

Tidsplan for dagen og alle dokument som skal handsamast, finn de som vedlegg til artikkelen.

Hardbakke Villsaulag SA er skipa !

Hardbakke Villsaulag SA er skipa !

Frå den 9. mars år 2020 må historiebøkene i Noreg omskrivast.
Hardbakke Villsaulag SA vart nemleg skipa denne dagen.
Dette blir den første testen på utrulling av modellen for moderne landskaps- og villsauskjøtsel som vart utvikla i prosjekt Kystparken og dette nye samvirkelaget skal førerstå den daglege drifta i satsinga.

Modellen har mange fantastisk gode formål og satsinga er til dei grader tidsriktig.
Dette er også ein del av både eit nasjonalt pilotprosjekt på uttesting av elektroniske gjerdesystem for villsau, og det er eit internasjonalt referanseprosjekt for Norske Parker i høve "Levande landskap" og lokal samfunnsutvikling.

Du kan fortsatt teikne part i laget og då vil du kunna følgja den vidare utviklinga på medlemssida på facebook.

Årsmøtet utsatt

Årsmøtet utsatt

Årsmøtet i Sognefjorden kystpark, og dermed også workshopen same dag, er utsatt på ubestemt tid. Vi kjem attende til ny stad og dato, straks KORONA-situasjonen er meir avklart.

Bli med å skipe Hardbakke villsaulag

Bli med å skipe Hardbakke villsaulag

Endeleg folkens ! På mandag den 9. mars kl. 18:30 vert Hardbakke Villsaulag SA skipa.
På dette møtet vil vi gje ein god informasjon om denne satsinga.
Du skal få svar på både kva, kvifor, kven, korleis og kor.
Ein part kostar kr. 1.000 . De kan allereie no melde tilbake om de ynskjer kjøpe ein part.
Vedlagt finn de både framlegg til vedtekter og teikningsblankett saman med ein del informasjon. Så kan de lese dykk litt opp før møtet.
Gleder oss til å treffest på mandag.

Norske Parker bruker vår park og region i sitt profilarbeid

Norske Parker bruker vår park og region i sitt profilarbeid

Det er berre å glede seg ytterlegare over den gode utviklinga med parkarbeidet i regionen :)
For Sognefjorden kystpark vert sett på som ein eksotisk park som fremjer dei verdiane som Norske Parker ynskjer å løfte fram internasjonalt.
Ta deg tid til å lese / sjå dei artiklane som ligg på Noske Parker sine heimesider og facebook på ulike sentrale tema.

Gledeleg jul og takk for det gamle !

Gledeleg jul og takk for det gamle !

Og du verden; - her er det mykje å takke for i året som har gått
De må ta dykk tid til å lese informasjonen som følgjer, og glede dykk over at de har vore med på å skape denne eventyrlege utviklinga.

Så godt nytt år til både medlemer og følgjarar.

Ny rapport om UNESCO Global Geopark i HAFS/Ytre Sogn

Ny rapport om UNESCO Global Geopark i HAFS/Ytre Sogn

I heile år har HAFS Regionråd jobba med å legge til rette for å utvikle ein UNESCO Global Geopark i distriktet vårt. Med Sognefjorden Kystpark på laget og Kvernsteinsparken sin Franziska Rüttimann som prosjektleiar. Som kjend er geologane einige i at den framifrå geologien vår kvalifiserer til ein slik geopark. Men ein geopark er ikkje berre geologi!
Det handlar om berekraftig samfunns- og næringsutvikling basert på lokale natur- og kulturverdiar. Noko vi treng her i vest. Og då må ein park vere sterkt forankra i kommunane og lokalsamfunna.

Vi startar opp eit landskapsskjøtselsprosjekt som skal vera eit internasjonalt referanseprosjekt i Norske Parker

Vi startar opp eit landskapsskjøtselsprosjekt som skal vera eit internasjonalt referanseprosjekt i Norske Parker

Endeleg er tida komen !
For no startar vi opp denne spanande satsinga på landskap- og villsauskjøtsel som jo har vore signalisert ein del år, men som har stått halvvegs på vent; - i påvente av at eit elektroniske gjerdesystem skulle verta godkjent for bruk i vårt aktuelle beiteområde.
I juni skjedde dette og parken er no ein nasjonal pilot på uttesting av gjerdene.
Avtalar med alle grunneigarane i prosjektområde er på plass og sauene har sidan juni testa ut gjerdet på Indrøy. Det kjem til å verta invitert til eit skipingsmøte for Hardbakke villsaulag 23. januar; - når værane er ferdig med sitt lokale "utviklingsarbeid og gjerdesystemet er tilstrekkeleg uttesta. Modellen, skjøtselsplanen, vedtekter, skipingsdokument, o.likn. er meint å skulle delast, slik at fleire slike lag kan skipast andre stader i regionen og landet.
Denne satsinga meiner vi er eit stort, berekraftig bygdeutviklingsprosjekt, som vil få regional og nasjonal overføringsverdi. Føremåla med satsinga er mange og vil vera stort sett likt for alle som tek modellen i bruk:
• gje klima- og miljøutfordringane eit ansikt og ei lokal / regional løysing
• hente fram eit altfor overgrodd landskap
• skape kontakt mellom menneske og dyr
• skape ein læringsarena med fokus på handleboren kunnskapsformidling
• skape møteplassar på tvers av generasjonar
• lage ein naturleg integreringsarena
• involvering av barnehage og skule som medskjøtslarar
• skape tilrettelagte arbeidsplassar
• auke den generelle folkehelsa
• auke bustadattraktiviteten for bygdefolket
• forsterke samhandling omkring natur- og kulturbasert reiseliv
• auke verdien på potensielt framtidig tomteland
• produsere lokalmat
• etc.

Eit av dei overordna føremåla med parkarbeidet er å samarbeide om ivaretaking og utvikling av landskap og lokalsamfunn. Norske Parker ser dette prosjektet så spanande, at dei ynskjer nytte denne satsinga som eit internasjonalt referanseprosjekt i sitt pågåande profileringsarbeid,
Vi gleder oss no til å kome igang, og til å vera eit bidrag til både lokal- og regional samfunns- og næringsutvikling på dagsorden i regionen.

Døme på oversiktskart for signaturopplevingar- og produkt i regionen

Døme på oversiktskart for signaturopplevingar- og produkt i regionen

Det vert gjort eit kontinuerleg arbeid med å få utvikla ein park for regionen. Kva finst av såkalla Geosites, signaturopplevingar- og produkt i parkområdet, og korleis synleggjere dette på ein enkel måte? Og gjerne samstundes få presentert partnarane våre?
Her er eit første utkast på det som vert arbeidd med. Her skal naturleg nok fleire punkt inn og det må gjerast prioritering for kvar kommune. Her er det berre å kome med mange innspel på post@sognefjordenkystpark.no.

Gladmelding - Norske parker er på statsbudsjettet også for år 2020 !

Gladmelding - Norske parker er på statsbudsjettet også for år 2020 !

At Norske Parker, og dermed vår park er komen med i framlegget til Statsbudsjett for 2. år på rad, er berre heilt fantastisk!
Dette er først og fremst eit resultat av at 36 trufaste medlemar, med 6 kommunar i spissen, har trudd på at parkarbeidet i vår region har vore liv laga.
Dette er også eit resultat av at mange friviljuge eldsjeler har gått saman for å lage eit innhald til parken som nasjonale mynde trur på.
No skal vi feire, med kallgode Heimelaga fiskekaker og røykelaks frå ein av våre partnarar, Frode Kalgraff. Så skal vi utvikle parken vidare, og då i visse om at ei grunnfinansiering for parkarbeidet i vår region er komen på plass.
Og fleire gladmeldingar vil følgje der vi m.a. vil fortelje om det flotte arbeidet som vert gjort med å få UNESCO - status på vårt særeigne landskap, og om oppstarten av satsinga på Landskapsskjøtsel- og villsaudrift, og meire til.
Ver gjerne med og feire saman med oss!

Forprosjektet UNESCO Global GEOpark, er snart ferdig - det vert tilrådd ei vidare satsing !

Forprosjektet UNESCO Global GEOpark, er snart ferdig - det vert tilrådd ei vidare satsing !

Franziska Ruettimann er på vegne av regionrådet i HAFS i ferd med å legge si siste hand på forprosjektrapporten som vil ha som konklusjon at vår region har dei unike kvalitetane som skal til for å få UNESCO Global GEOpark stempel på vårt parkområde.
Samstundes har Sognefjorden kystpark gjort vedtak om at ein ynskjer å smelte saman Sognefjorden kystpark med den potensielle nye geoparken som er under oppseiling. Denne samansmeltinga er eit nasjonalt nybrottsarbeid etter modell frå Europa elles. Norske Parker er med og heiar dette pilotprosjektet fram og vil vera aktiv med å støtte eit UNESCO hovudprosjekt med både ressursar og midlar i tida som kjem.
Vi gleder oss veldig over at eit hovudprosjekt kan starte opp neste år, men må avvente med å sleppe jubelen heilt laus, til vi ser om vi det kjem tilstrekkeleg med midlar på dei kommunale budsjetta til å få køyrt eit fullstenidg og berekraftig 3-årig hovudprosjekt.
Får vi dette til folkens, så får våre partnarar, vårt næringsliv og vår region eit av verdas sterkaste kvalitetsstempel klistra på sine publikasjonar, varer og nettsider.
Vi kryssar fingrane for at dette skjer fyldest.

Referat Styremøte 30. august 2019

Referat Styremøte 30. august 2019

Her finn du referatet frå styremøtet i Sognefjorden kystpark frå 30/8 2019,

Årsmøte / Parkmøte 2019 - SKP

Årsmøte / Parkmøte 2019 - SKP

Årets parkmøte / årsmøte vart halde på Jensbua Kystkultursenter torsdag 25. april 2019 kl. 17:30 . Protokollen frå møtet finn du her. Årsmelding, rekneskap, handlingsplanar og budsjett finn du også her.

Kontingent og betalingsinformasjon med faktura

Kontingent og betalingsinformasjon med faktura

Her er info og faktura for innbetaling av kontingent 2019:
Kr. 500 For private medl. samt ideelle lag- og org.
Kr. 1.000 For næringsliv
Kr. 6.000 For kommunar
Konto er 3705 33 73713
VIPPS-kode er # 106372

Vedtekter for parken

Vedtekter for parken

Dette er vedtektene for Sognefjorden Kystpark. Desse vart vedteke på årsmøte 6. juni 2017, og er tilpassa det faktum at parken då vart Noregs 6. regionalpark :)
Nedst i dokumentet finn du dei gode verdiane som Sognefjorden kystpark og dei andre godkjende norske parkane har forplikta seg på.

Parkplan for parken

Parkplan for parken

Dette er den vedtekne parkplanen for Sognefjorden Kystpark. Parkplanen er eit 10-årig charter. Det vert vist til handlingsplanane for Paken for meir detaljar omkring parken sine planlagde aktivitetar på kort og mellomlang sikt.

Partnarskapsavtale del1 og 2

Partnarskapsavtale del1 og 2

Vedlagt følgjer partnarskapsavtalen som gjeld mellom ein medlem og Sognefjorden Kystpark. Avtalen er langsiktig og del 1 er likelydande for alle. Betalande medlemer kan laste ned denne delen, føre på namn og dato og sende eit eksemplar til styreleiaren i kystparken.
Del 2 vert berre nytta dersom ein partnar vil utvikle samarbeidet med Parken vidare; - og då utover det generelle og utover det ein årskontingent kan finansiere.

Forstudie UNESCO Global GEOpark - eit nytt fyrtårn for HAFS?

Forstudie UNESCO Global GEOpark - eit nytt fyrtårn for HAFS?

Les denne flotte rapporten som Franziska Ruettimann i Kvernsteinsparken har utarbeidd på vegne av HAFS regionråd.
Etter at rapporten vart presentert regionrådet vart det avgjort at det skulle gjerast eit arbeid med å utgreie ein UNESCO Global Geopark i regionen. Deretter reiste regionrådet, saman med Franziska, Trude og leiar av Norske Parker, på studietur til nokre parkar i Europa som allereie har ein slik status.

Sognefjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Sognefjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Dette er ein rapport som vart utarbeidd etter at ein såg på moglegheitene med å etablere ein regionalpark i HAFS. Denne vart presentert regionrådet i same møte der forstudien for ein UNESCO Global Geopark vart presentert.

Referat frå årsmøte i Sognefjorden Kystpark den 6. juni år 2017

Referat frå årsmøte i Sognefjorden Kystpark den 6. juni år 2017

Det vart gjennomført eit strålande godt årsmøte for parken ved Skafferiet tirsdag den 6. juni. Heile 16 av i alt 24 medlemer var representert i møtet. Innhaldet i vedtekne planar og mal for partnarskapsavtale, gav saman med dei drøftingar som følgde og innspel som medlemene gav, alt saman grunn til å glede seg til vidare drift av parken.