Nytt

Her vil siste nytt leggast ut fortløpande

Parkmøte i Sognefjorden Kystpark er gjennomført

Parkmøte i Sognefjorden Kystpark er gjennomført

Les protokollen og alle vedlegga her inne, som viser den flotte aktiviteten som har skjedd, skjer og vil koma til å skje frametter.

Bli medlem / partnar i Sognefjorden Kystpark

Bli medlem / partnar i Sognefjorden Kystpark

Kontingent år 2018 er:

Kr. 500 For private medl. samt ideelle lag- og org.
Kr. 1.000 For næringsliv
Kr. 5.000 For kommunar

Konto er 3705 33 73713
VIPPS-kode er # 106372

Vedtekter for parken

Vedtekter for parken

Dette er vedtektene for Sognefjorden Kystpark. Desse vart vedteke på årsmøte 6. juni 2017, og er tilpassa det faktum at parken då vart Noregs 6. regionalpark :)

Parkplan for parken

Parkplan for parken

Dette er den vedtekne parkplanen for Sognefjorden Kystpark. Parkplanen er eit 10-årig charter. Det vert vist til handlingsplanane for Paken for meir detaljar omkring parken sine planlagde aktivitetar på kort og mellomlang sikt.

Mal for partnarskapsavtale

Mal for partnarskapsavtale

Dette er den vedtekne malen for ein partnarskapsavtale mellom ein medlem og Sognefjorden Kystpark.
Avtalen skal vera langsiktig og del 1 skal vera likelydande for alle. Del 2 vert berre nytta dersom ein partnar vil utvikle samarbeidet med Parken vidare, utover det generelle og det ein årskontingent kan finansiere.

4-årig handlingsplan med årsplan 2018

4-årig handlingsplan med årsplan 2018

Dette er den 4-årige handlingsplanen som vart vedteken for Sognefjorden Kystpark.
Planen startar med ei opplisting av føringane som er lagt av stiftarane og styret. Og den vert avslutta med ein Årsplan.

Budsjett 2017 / 2018

Budsjett 2017 / 2018

Dette er vedteke budsjett for driftsåret 2017 og 2018 for Sognefjorden Kystpark. For år 2018 er det svært mange usikre faktorar, men dette vil gje eit utgangspunkt for vidare arbeid og drøftingar.

Sognfjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Sognfjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Ein rapport etter at ein har sett på moglegheitene med å etablere ein regionalpark i HAFS.