Nytt

Her vil siste nytt leggast ut fortløpande

Bli medlem / partnar i Sognefjorden Kystpark

Bli medlem / partnar i Sognefjorden Kystpark

Kontingent år 2017 er kr. 1.000
Konto er 3705 33 73713
VIPPS-kode er # 106372
Private, kommune, lag- og organisasjon og verksemder; - bli medlem og ver med og forme den 6. regionalparken som er etablert i Noreg.

Referat frå årsmøte i Sognefjorden Kystpark den 6. juni år 2017

Referat frå årsmøte i Sognefjorden Kystpark den 6. juni år 2017

Det vart gjennomført eit strålande godt årsmøte for parken ved Skafferiet tirsdag den 6. juni. Heile 16 av i alt 24 medlemer var representert i møtet. Innhaldet i vedtekne planar og mal for partnarskapsavtale, gav saman med dei drøftingar som følgde og innspel som medlemene gav, alt saman grunn til å glede seg til vidare drift av parken.

Vedtekter for parken

Vedtekter for parken

Dette er vedtektene for Sognefjorden Kystpark. Desse vart vedteke på årsmøte 6. juni 2017, og er no tilpassa at parken er vorten Noregs 6. regionalpark :)

Parkplan for parken

Parkplan for parken

Dette er den vedtekne parkplanen for Sognefjorden Kystpark. Parkplanen er eit 10-årig charter. Det vert vist til handlingsplanane for Paken for meir detaljar omkring parken sine planlagde aktivitetar på kort og mellomlang sikt.

Mal for partnarskapsavtale

Mal for partnarskapsavtale

Dette er den vedtekne malen for ein partnarskapsavtale mellom ein medlem og Sognefjorden Kystpark.
Avtalen skal vera langsiktig og del 1 skal vera likelydande for alle. Del 2 vert berre nytta dersom ein partnar vil utvikle samarbeidet med Parken vidare, utover det generelle og det ein årskontingent kan finansiere.

4-årig handlingsplan med årsplan 2017

4-årig handlingsplan med årsplan 2017

Dette er den 4-årige handlingsplanen som vart vedteken for Sognefjorden Kystpark.
Planen startar med ei opplisting av føringane som er lagt av stiftarane og styret. Og den vert avslutta med ein Årsplan.
Det vart ei god drøfting i denne saka, omkring både innhald og oppgåver for parken i framtida.

Budsjett 2017 / 2018

Budsjett 2017 / 2018

Dette er vedteke budsjett for driftsåret 2017 og 2018 for Sognefjorden Kystpark. For år 2018 er det svært mange usikre faktorar, men dette vil gje eit utgangspunkt for vidare arbeid og drøftingar.

Sognfjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Sognfjorden Kystpark - eit hav av moglegheiter

Ein rapport etter at ein har sett på moglegheitene med å etablere ein regionalpark i HAFS.